Miljöpolicy

TGB:s verksamhet inom miljö skall kännetecknas av helhetssyn, ständig förbättring, kompetensutveckling och effektivt resursutnyttjande. Genom detta skall företaget få konkurrensfördelar och bidra till utveckling som samtidigt är energieffektiva och miljömässigt acceptabla.


Strategier
Helhetssyn
Den inverkan som vår verksamhet har på miljön skall minimeras genom att vi:
• Tar hänsyn till hela livscykeln
• All verksamhet skall uppfylla lagkrav
• Verka för att våra samarbetspartners tillämpar likvärdig miljöomsorg
• Ständigt förbättrar och minskar miljöpåverkan i framtiden

Kontinuerlig förbättring
Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i vår verksamhet och ständigt förbättras genom att vi:
• Informerar och involverar alla anställda

Teknisk utveckling
Våra kunders krav på miljöomsorg och transporteffektivitet skall uppfyllas genom att vi:
• Verkar för ekonomiskt bra transportlösningar med liten miljöpåverkan
• Om möjligt gör inköp lokalt när det innebär livscykelvinster

Effektivt resursutnyttjande
Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster vara sådana att:
• Energi och råvaruförbrukning minimeras
• Avfall och restprodukter minimeras och avfallshanteringen underlättas
• Skydda miljön och förebygga förorening och utsläpp


Miljöpolicyns efterlevnad
VD har godkänt upprättad miljöpolicy. Policyn är även antagen av styrelsen.
VD ansvarar för att miljöpolicyn upprätthålls och ska aktivt stödja alla initiativ för att nå uppsatta miljömål. Miljöpolicyn görs känd genom utbildning (enligt kapitel 9) och genom att policyn anslås på strategiska platser i företaget, t ex lunchrum, kontor och reception.